Page 10 - Teknokonfor Online Katalog
P. 10

7HOHYL]\RQ NH\ȹ \DSPDN ¹]HOOLNOH \RUXFX ELU LĢ VWUHVLQLQ DUGôQGDQ HQ ªRN LVWHGLâLPL] ĢH\ $UWôN EX IDDOL\HW 2[IRUG 7Y .ROWXâX
   VD\HVLQGH ªRN GDKD NH\LȺL YH GLQOHQGLULFL RODFDN %LUªRN IDUNOô ¹]HOOLâL LªLQGH EDUôQGôUDQ 2[IRUG 7Y .ROWXâX GLQOHQPH YH RNXPD
                      NROWXâX RODUDN ROGXNªD LGHDO ELU \DSôGD
     2SVL\RQHO RODUDN X\JXQ ¹]HOOLNOHULQ HNOHQLS ªôNDUWôODELOHFHâL WY NROWXâX 7HNQRNRQIRU NDOLWHVL LOH NLĢL\H ¹]HO RODUDN IDUNOô
    ĢHNLOOHUGH ¿UHWLOHELOLU 7DPDPHQ VL]H ¹]HO RODFDN 2[IRUG 7Y .ROWXâX KHP ĢôN KHP GH NRQIRUOX 6L]LQ UDKDWôQô]ôQ \DQô VôUD HY
          GHNRUDV\RQXQDGD NDWNô VDâOD\DQ WY NROWXâX WDP RODUDN KD\DOOHULQL]GHNL J¹U¿QW¿\¿ \DQVôWô\RU
      127 2SVL\RQHO RODUDN VHªLOHQ +DNLNL 'HUL 6HªHQHâLPL]GH PRGHOLPL]LQ Lª GôĢ WDPDPô 'HUL óOH NDSODQPDNWDGôU                     '0 '* ,:@ %DIDGAJ #DAIJ@


            *(1(/ ™=(//ó./(5

            .2[IRUG 7HN 0RWRUOXǽQXQ WDĢôPD NDSDVLWHVL   NJǽGôU YH WHN PRWRUOX VDELW NROWXN JOôGH WHF
            PHNDQL]PD LOH WDVDUODQDUDN ¿UHWLOPLĢWLU
            .2[IRUG 7HN 0RWRUOX ¹]HO NXPDGDVô LOH DªôOôU YH LVWHGLâLQL] NRQXPGD GXUGXUDELOPH
            VHªHQHâLQL VL]OHUH VXQDU %XQXQOD ELUOLNWH EHOOL ELU D\DN DªôVôQGDQ VRQUD VôUWô PDNVLPXP
            GHUHFH \DWDU YH PXKWHOLI DUD QRNWDODUGD NRQXPODQGôUôODELOLU
            .2[IRUG 7HN 0RWRUOX .ROWXNǽD 236ø<21(/ RODUDN PDVDM ¹]HOOLâL LODYH HGLOHELOLU
  .7DVDUôPGDNL ¹]J¿Q \DSôVô VôUW E¹O¿P¿QGHNL GROJX \XPXĢDNOôâô YH RWXUXP E¹OJHVLQLQ ¹]HO V¿QJHU \DSôVô LOH ¹QH ªôNDU
  .óNL WXĢOX EXWRQODUD VDKLS NROD\ NXOODQôPOô NXPDQGDVô VD\HVLQGH NROWXâXQ NRQWURO HGHELOPH ¹]HOOLâL
  EXOXQXU
  .'XYDUD \DNôQ ¹QH ND\DU JOôGH WHF PHNDQL]PD VD\HVLQGH RSWLPXP NXOODQôP DODQô VXQDU
            <(1ó 1(6ó/ 6(66ó= 02725 6ó67(0ó

            .(OHNWULN VLVWHPLQGH NL W¿P SDUªDODU NXPDQGD  DGDSW¹U VRNHW EDâODQWô VLVWHPLQGHGLU %X VD\HGH DUô]D
            DQôQGD \HGHN SDUªD GHâLĢPH NROD\Oôâô HQG¿VWUL\HO RODUDN WDVDUODQPôĢWôU
            .0HNDQL]PDQôQ W¿P KDUHNHWOL SDUªDODUôQGD  JôFôUWô YH VHV ¹QOH\LFL ȹEHU GLVNOHU NXOODQôOPôĢWôU
            .7HN PRWRU LOH ªDOôĢDQ VLVWHPL ¹QFH D\DNODUô NDOGôUôS VHQNURQL]H ELªLPGH JHUL\H \DWôUôU
 .0RWRUD G¿Ģ¿N YROWDM   : LOH ªDOôĢôU
 .'& PRWRU ROXS OLQHDU DNWLYDW¹U WDKULNOL ªDOôĢPD SUHQVLELQH VDKLSWLU
 .<DQL D] HQHUML LOH VHVVL] X]XQ ªDOôĢPD\ô VDâODU
  .óQVDQ VDâOôâôQD ]DUDUOô PDQ\HWLN IUHNDQV DODQô ROXĢWXUPD]
 .236ø<21(/ RODUDN HNOHQHELOHFHN 86% 7HOHIRQ ġDUM .LWL LOH GDKD
 NH\LȺL ELU NXOODQôP VDâODU


   .LüL\H g]HO Üretim   7HNQRORMLN YH .DOLWHOL  <]GH <]     +×]O× YH *YHQLOLU +×]O× 7HNQLN 6HUYLV
                 Ürünler    0üWHUL 0HPQXQL\HWL    6HYNL\DW
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15